7. Mai 2009

74 Kandidatinnen und Kandidaten treten an — CDU-Grafschaft stellt in allen elf Ortsbezirken Listen zur Ortsbeiratswahl — Viele Nicht-Mitglieder wurden aufgestellt

Die CDU-Graf­­schaft stellt als ein­zi­ge Par­tei in allen elf Orts­be­zir­ken Orts­bei­rats­lis­ten auf. „Wir kön­nen den Wäh­le­rin­nen und Wäh­lern damit ein über­zeu­gen­des Ange­bot an Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten machen,“ so der Graf­schaf­ter CDU-Vor­­­si­t­­zen­­de Micha­el Schnei­der, „74 Per­so­nen tre­ten in den Orten für die CDU an.“ Bemer­kens­wert ist, dass auch zahl­rei­che Nicht-Mit­­­glie­­der auf den Lis­ten der CDU ver­tre­ten sind. „Dies spie­gelt unse­re seit vie­len Wahl­pe­ri­oden bewähr­te Aus­rich­tung wie­der, in den Orts­bei­rä­ten kei­ne Par­tei­po­li­tik um zuset­zen, son­dern zum Woh­le unse­rer Dör­fer gemein­sam mit den ande­ren Par­tei­en Lösun­gen zu fin­den.“ Für die CDU tre­ten am 7. Juni 2009 auf den Orts­bei­rats­lis­ten an: Ben­gen: 1. Karl-Heinz Man­hil­len, 2. Andre­as Sturm, 3. Frank Schul­ke, 4. Franz Schä­fer, 5. Sascha Wag­ner, 6. Artur Rieck Bir­res­dorf: 1. Klaus Huse, 2. Maria Drol­s­ha­gen, 3. Nor­bert Rei­ne­ri, 4. Astrid Igel­mund, 5. Jan Riedl, 6. [Name auf Wunsch des Kan­di­da­ten ent­fernt] Ecken­dorf: 1. Josef Krupp, 2. Franz-Josef Schä­fer, 3. Phe­lo­me­na Visang, 4. Heinz Ley, 5. Hel­mut Görtz, 6. Mar­tin Krupp Gels­dorf: 1. Her­­mann-Josef Lin­den, 2. Andre­as Acker­mann, 3. Bernd Pfei­fer, 4. Anto­nia Fried­rich, 5. Franz-Josef Liers, 6. Domi­nik Welt­jen, 7. Micha­el Kun­ze, 8. Moni­ka Zocha, 9. Roman Ker­nen­bach, 10. Hans-Peter Welt­jen Holz­wei­ler : 1. Bru­no Zim­mer­mann, 2. Peter Höver, 3. Gün­ter Mönch, 4. Die­ter Wol­ber, 5. Wil­helm Brunn­hu­ber, 6. Mar­tin Fritsch Kar­wei­ler: 1. Albert Mer­tens, 2. Rudolf Backes, 3. Frank Jakobs, 4. Micha­el Robrecht, 5. Wolf­gang Gel­ler, 6. Edith Mül­ler, 7. Karl Kre­mer Lan­ters­ho­fen: 1. Regi­na Schwarz, 2. Tho­mas Schaaf, 3. Jörg Ben­der, 4. Jür­gen Klein, 5. Man­fred Dün­ker, 6. Klaus Dücker, 7. Wolf­gang Kan­ter Lei­mers­dorf: 1. Gün­ther Arm­brus­ter, 2. Bernd Wol­ter, 3. D. Linus Stre­lau, Dr., 4. Moni­ka Bell, 5. Anna-Maria Tom­beux, 6. Klaus-Mich­a­el Schmidt, 7. Dr. Eva Schnei­der Nie­ren­dorf : 1. Josef Braun, 2. Klaus Assen­ma­cher, 3. Tan­ja Arentz-Mül­­ler, 4. Micha­el Moog, 5. Johan­nes Assen­ma­cher, 6. Franz-Josef Gie­r­aths Rin­gen: 1. Anton Palm, 2. Franz-Peter Paf­fen­holz, 3. Alfred Pohl, 4. Sabri­na Lee­nen, 5. Andre­as Fuchs, 6. Bernd Pro­fitt­lich, 7. Alfred Kun­ze Vet­tel­ho­ven: 1.Ludwig Weil, 2. Her­bert Bies, 3. Kurt Kol­les, 4. Bri­git­te Kai­ries, 5. Horst Unkel­bach, 6. Lud­wig Käsbauer